Luigi trò chơi

Quên Mario, Luigi nắm quyền kiểm soát của lớp đó, và bây giờ không có gì để ngăn chặn nó.